• סברי מרנן
 • גורמיטי
 • הזוי
 • זאק סטורם
 • LEGO® CITY Mountain Police
 • לגו נינג’גו
 • 3 אמיגוס
 • זוזו פטס
 • PLAY
 • קסם של הורים
 • צפוף
 • עולם הווינX
 • גליטר פורס
 • קופים על טילים
 • ריגל אקדמי
 • DIY עם יואב ולאון
 • לגו חברות
 • פאוור ריינג’רס
 • אבירי נקסו
 • סוסי פרא
 • ראש גדול
 • צוות ג’ונגל – כוח הצלה
 • שבט צוצלת
 • מועדון החנונים
 • סופר סטרייקה

תקנון- לגו התערוכה

“The Art of the Brick תקנון מבצע

א.      כללי

 1. כללי תקנון זה נועדו להסדיר את הכללים על-פיהם ינוהל מבצע ” The Art of the Brick ” הכולל שתי פעילויות – . המבצע נערך על-ידי חברת אימג’ין מדיה קידס בע”מ (להלן: “אימג’ין” או “החברה) באינסטגרם של ערוץ ZOOM (להלן – “הערוץ“) בכתובת zoomtvil  (להלן: “דף הפעילות” ו”הפעילות“).
 2. ההשתתפות בפעילות מעידה ומבטאת את הסכמתך לתנאים אלה ולפיכך הנך מתבקש לקרוא את כל הוראות תקנון זה בעיון.
 3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לבנים ובנות כאחד.

ב.      תנאי השתתפות בתחרות

 1. בפעילות זכאי להשתתף כל אדם אשר ברשותו חיבור לאינסטגרם של ערוץZOOM בכתובת https://www.instagram.com/zoomtvil/
 2. מובהר כי במידה ויידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות להשתתפות בפעילות ו/או בשלב כלשהו מהפעילות ו/או למימוש הזכייה על ידי הזוכה/ים בפעילות, אישורים אלה ייחשבו כתנאים נוספים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה.
 3. המשתתפים בפעילות מאשרים כי קראו, הבינו ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את אימג’ין ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות ו/או לכל שלב משלבי הפעילות, כולל שלבי המיון ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו, והמשתתף בפעילות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את אימג’ין ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או הזכייה בו ו/או מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו במקרה של טעות או תקלה.
 4. במקרה שאחד מתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה לא יקוימו ו/או שיגיע לאימג’ין מידע לפיו ההרשמה לפעילות נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין, אימג’ין ו/או מי מטעמה תהיה רשאית להעביר את זכות ההשתתפות למשתתף אחר ו/או לבטל את ההשתתפות.

 

ג.       תיאור המבצע והפעילויות

 1. המבצע יחל ביום _חמישי__, 7.2019 בשעה ___12:00___ויסתיים ביום א’, 21.7.2019  בשעה ____16:00____(להלן: “תקופת המבצע“). אימג’ין תהא רשאית לשנות/להאריך/לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 2. המבצע כולל שתי פעילויות נפרדות:

 

 1. פעילותמה הכי ישראלי בשבילי” – במהלך תקופת המבצע, יוזמנו המשתתפים להיכנס לעמוד האינסטגרם ולשלוח תמונה של יצירת לגו שנעשתה על ידם ומתארת את “מה הכי ישראלי בשבילי”. המשתתפים בפעילות זו יוכלו לזכות, בהתאם למנגנון המפורט להלן, בזכות להציג בתערוכה, ואף בכרטיס טיסה לפארק לגו בדנמרק.

 

 1. פעילות עיצוב לוגו זום” – במקביל, במהלך תקופת המבצע, יוזמנו המשתתפים להיכנס לעמוד האינסטגרם ולשלוח תמונה של לוגו זום שנבנה על ידם מיצירת לגו, המשתתפים בפעילות זו יוכלו לזכות, בהתאם למנגנון המפורט להלן בכרטיסי כניסה לפארק הלגו.
 1. לאימג’ין שמורה הזכות לשנות את כללי המבצע והפעילויות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. על ידי משלוח התמונה מצהיר כל אחד מן המשתתפים כי היצירה המופיעה בתמונה בוצעה על ידו באופן אישי ו/או על ידי אדם שאישר לו לשלוח את התמונה בשמו והוא מתחייב כי ככל שצד ג’ כלשהו יעלה טענה כלשהי הנוגעת לזכותו בתמונה ו/או ביצירה – הוא יהא אחראי לכך באופן בלעדי וישפה את אימג’ין ו/או מי מטעמה ו/או מי ממארגני התערוכה על כל נזק שייגרם להם עקב כך.

 

ד.      הפרסים

 1. בתום תקופת המבצע, צוות השופטים אשר ייבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מבין עובדי הערוץ (להלן: “צוות השופטים“) יבחר מתוך כלל התמונות שנשלחו באינסטגרם לכל אחת מן הפעילויות, את התמונות המושקעות ו/או המקוריות ו/או המעניינות ביותר. צוות השופטים יקבע את הקריטריונים על פי שיקול דעתו והחלטתו תהא סופית, ללא צורך בנימוק ההחלטה. לגולשים ו/או למי מטעמם לא תהא כל זכות ערעור, טענה או תביעה על החלטתו.
 2. מתוך כל היצירות שיישלחו במסגרת פעילות “עיצוב לוגו זום”, ייבחרו על ידי צוות השופטים, בהתאם למנגנון ושיקול הדעת כמפורט בסעיף1 לעיל, 20 זוכים, שיקבלו כרטיס זוגי לכניסה לתערוכת “art of the brick” בגני התערוכה (להלן – “התערוכה”) בין התאריכים 26.7-31.8.
 3. מתוך כל היצירות שיישלחו במסגרת פעילות “מה הכי ישראלי בשבילי”, ייבחרו על ידי צוות השופטים, בהתאם למנגנון ושיקול הדעת כמפורט בסעיף 1 לעיל, 10 משתתפים אשר יזכו להציג את יצירותיהם בתערוכת הלגו, וכן, כל אחד מהםבכרטיס זוגי לכניסה לתערוכת “art of the brick” בגני התערוכה, בין התאריכים 26.7-31.8.
 4. . מתוך כל היצירות במסגרת פעילות “מה הכי ישראלי בשבילי” (להלן – “המיצגים”) אשר יוצגו בתערוכה, חבר שופטים שייקבע על ידי מארגני התערוכה יבחר את המיצג המנצח, אשר יזכה את יוצרו בכרטיס טיסה זוגי לתערוכת לגו בדנמרק.
 5. בחירת הזוכה בכרטיס טיסה, הסדרת תנאי הזכייה ואספקת הפרס הינם באחריות חברת איוונטים, מארגנת התערוכה.
 6. יובהר כי ככל שהזוכה יבטל את הנסיעה לאחר קביעת התאריך וביצוע ההזמנה, הזוכה יישא בדמי ביטול בגובה של : 10% משווי ההטבה, כפי שיימסר לו במועד הקביעה כאמור (להלן – “שווי ההטבה”) ככל שיבטל עד שבוע לפני מועד הנסיעה, 50% משווי ההטבה על ביטול בטווח של בין שבוע ליומיים, וככל שיבוטל במועד של יומיים או פחות לפני הנסיעה – מלוא שווי ההטבה (100%). וזאת אלא אם יבטח, על חשבונו, את הנסיעה בעלות של כ-15% משווי ההטבה, בהתאם לסכום מדוייק שיימסר לו במועד הקביעה.       

 

 1. ההודעה לזוכים תימסר אל חשבון האינסטגרם של הזוכים ו/או בכל דרך אחרת שתבחר החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי; בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי – איתורו ו/או מכל סיבה אחרת. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ”ל.

 

 1. ככל שאימג’ין לא תצליח ליצור קשר עם משתתף נבחר בשל כך שפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו אינם מדויקים או אינם ברורים דיים, או מכל סיבה אחרת, היא תהיה רשאית להעביר את הפרס למשתתף הבא אחריו על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמי מהמשתתפים תהיה כל טענה בקשר לכך.
 2. אימג’ין שומרת לעצמה את הזכות במהלך תקופת הפעילות להחליף כל פרס בפרס שווה ערך או בעל ערך דומה אחר.
 3. היה ומכל סיבה שהיא לא יוכל זוכה לממש את הפרס ייבחר במקומו ע”י אימג’ין משתתף אחר, הבא בתור לזכייה עפ”י תנאי הזכייה המוגדרים בתקנון זה.
 4. מובהר, כי אימג’ין אינה אחראית כלפי הזוכים למימוש הפרס ו/או לתנאים בהם יסופק הפרס, וכן לאיכותו ו/או כל פגם, תקלה, קלקול או אי התאמה בקשר לפרס ו/או למימושו.
 5. מובהר כי עובדת זכייתו של משתתף בפרס במסגרת המבצע עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה ובעיתונות. בעצם ההשתתפות במבצע מסכימים המשתתפים שיפורסמו שמם, צילומם ותמונותיהם במסגרת פרסום כאמור, ללא הודעה נוספת על כך.
 6. במקרה שהגיע לידי אימג’ין מידע לפיו זכייה בפרס נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא אימג’ין רשאית שלא למסור את הפרס למשתתף כאמור ו/או לדרוש את הפרס חזרה ממי שזכה בו בנסיבות כאמור.

 

ה.      הוראות שונות

 1. אימג’ין תהא רשאית להודיע על הפסקת תהליך ההרשמה ו/או על ביטולו, לרבות ביטול הפעילות בכל עת ו/או בכל מקרה שתהיה מניעה על פי דין להמשיך את הפעילות.
 2. במקרה שהגיע לידי אימג’ין מידע לפיו ההשתתפות בכל אחד משלבי הפעילות כפי שפורטו לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא אימג’ין רשאית להעביר את זכות ההשתתפות למשתתף אחר ו/או לבטל את ההשתתפות ו/או לשלול את זכאותו לפרס.
 3. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ההתנהלות התקינה של הפעילות ו/או ההרשמה לפעילות בכל אופן שהוא ו/או כדי למנוע מילד מלהשתתף בהרשמה ו/או בפעילות, לא תהא למשתתפים ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אימג’ין ו/או מי מטעמה. אימג’ין ו/או מי מטעמה לא ישאו ולא ידרשו לשאת ולא ישפו ולא ידרשו לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתהליך ההרשמה ו/או הפעילות. משתתף ו/או גולש ו/או מתמודד לא יהא רשאי להעלות כלפי אימג’ין ו/או מי מטעמה כל טענה או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות, לרבות הפרסים.
 4. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. אימג’ין ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה מכל מין וסוג ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו בקשר ישיר או עקיף להשתתפותו בפעילות על כל שלביה.
 5. אימג’ין אינה אחראית לכל תקלה ו/או פגם ו/או נזק ו/או אי תקינות ו/או אי התאמה בקשר לפרס/ים והפרסים, טיבם ואיכותם.
 6. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי אימג’ין ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרסים כרוכים בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות ו/או עם הפרס.
 7. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט אימג’ין עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 8. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן שיפלו טעויות בניהול הפעילות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, וכן כי בחירת הזוכה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת את כל המשתתפים.

 

 1. על אף כל האמור בתקנון זה לעיל, אימג’ין שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול כלהלן – לקצר את תקופת ההרשמה ו/או תקופת הפעילות; לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההרשמה ו/או את תנאי ההשתתפות בפעילות ו/או את שלבי ההרשמה ו/או הפעילות ו/או את שלבי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ולבטל את ההרשמה ו/או הפעילות בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל גולש ו/או משתתף בפעילות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.

 

 

 

 

בהצלחה,

אימג’ין מדיה קידס בע”מ    

פייסבוק

הכי חם

 • עונה חדשה לסופר סטרייקה!
  עונה חדשה לסופר סטרייקה!
 • איזה מאסטרים הייתם רוצים להיות מלגו נינג’גו?
  איזה מאסטרים הייתם רוצים להיות מלגו נינג’גו?
 • לכל ילד יש סיפור!
  לכל ילד יש סיפור!
 • תיפוף על הגוף!
  תיפוף על הגוף!
 • מכירים את סברי מרנן? בואו נבחן אתכם
  מכירים את סברי מרנן? בואו נבחן אתכם