• צפוף
 • סופר סטרייקה
 • מועדון החנונים
 • לגו נינג’גו
 • PLAY
 • סברי מרנן
 • גורמיטי
 • סוסי פרא
 • הזוי
 • קסם של הורים
 • לגו חברות
 • קופים על טילים
 • ריגל אקדמי
 • DIY עם יואב ולאון
 • פאוור ריינג’רס
 • אבירי נקסו
 • ראש גדול
 • שבט צוצלת

תקנון פעילות football stars

תקנון פעילות “FOOTBALL STARS

א.      כללי

 1. כללי תקנון זה נועדו להסדיר את הכללים על-פיהם תנוהל פעילות ” FOOTBALL STARS ” הנערכת על-ידי חברת אימג’ין מדיה קידס בע”מ (להלן: “אימג’ין” או “החברה) במסגרת האינסטגרם והפייסבוק של ערוץ זום בכתובת zoomtvil @ (להלן: “דף הפעילות” ו”הפעילות“).
 2. ההשתתפות בפעילות מעידה ומבטאת את הסכמתך לתנאים אלה ולפיכך הנך מתבקש לקרוא את כל הוראות תקנון זה בעיון.
 3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לבנים ובנות כאחד.

ב.      תנאי השתתפות בפעילות

 1. מובהר כי במידה ויידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות להשתתפות בפעילות ו/או בשלב כלשהו מהפעילות ו/או למימוש הזכייה על ידי הזוכה/ים בפעילות, אישורים אלה ייחשבו כתנאים נוספים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה.
 2. המשתתפים בפעילות מאשרים כי קראו, הבינו ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את אימג’ין ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות ו/או לכל שלב משלבי הפעילות, כולל שלבי המיון ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו, והמשתתף בפעילות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את אימג’ין ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או הזכייה בו ו/או מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו במקרה של טעות או תקלה.
 3. במקרה שאחד מתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה לא יקוימו ו/או שיגיע לאימג’ין מידע לפיו ההרשמה לפעילות נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין, אימג’ין ו/או מי מטעמה תהיה רשאית להעביר את זכות ההשתתפות למשתתף אחר ו/או לבטל את ההשתתפות.

ג.       תיאור הפעילות

 1. הפעילות תחל ביום רביעי 20.10.21 בשעה _________ותסתיים ביום ראשון 12.21 בשעה ______(להלן: “תקופת הפעילות“). אימג’ין תהיה רשאית לשנות/להאריך/לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה וצרכיה באמצעות הודעה שתפרסם בדף הפעילות.
 2. החברה לא תהיה אחראית לפעילות לאחר סיומה, לרבות בגין קישוריות לפעילות שתופענה בדף הפעילות, בעמודי פייסבוק או אינסטגרם אחרים של או בכל אתר אינטרנט אחר לאחר סיום תקופת הפעילות.
 3.  
 4.  
 5. במהלך תקופת הפעילות, יועלו פוסטים של הפעילות בפייסבוק ובאינסטגרם של הערוץ בהם יוזמנו המשתתפים

להגיב לשאלות בנושא “FOOTBALL STARS

 1. . כל מי שיגיב, יהיה זכאי לפרס: בחבילת קלפים של FOOTBALL STARS , וזאת בכפוף לזמינותם של הקלפים בחנויות

ד.                        מימוש הפרס

 1. כל משתתף שיגיב, יקבל, באמצעות תגובה של החברה באינסטגרם או בפייסבוק בכל דרך שתבחר החברה, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, קוד.
 2. כל מי שקיבל קוד כאמור לעיל, יוכל להגיע לאחת מחנויות הצעצועים מתוך רשימה שתתפרסם בפייסבוק לקבל מתנה חבילת קלפים.
 3. על כל פוסט ניתן לקבל רק פרס אחד. ניתן לקבל מספר פרסים בהתאם למספר הפוסטים אליהם יגיב כל משתתף: לכל פוסט יינתן קוד אחר. משתתף יוכל לקבל מספר חבילות קלפים, בהתאם למספר הפוסטים להם הגיב, ומספר הקודים שקיבל.

 

 1. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב חוסרים של הפרס בחנויות הצעצועים ו/או מכל סיבה אחרת.
 2. מובהר, כי הפרסים לא ניתנים לשינוי, החלפה או המרה. אימג’ין שומרת לעצמה את הזכות במהלך תקופת הפעילות להחליף כל פרס בפרס שווה ערך או בעל ערך דומה אחר.
 3. מובהר, כי אימג’ין אינה אחראית כלפי הזוכים למימוש הפרס ו/או לתנאים בהם יסופק הפרס, וכן לאיכותו ו/או כל פגם, תקלה, קלקול או אי התאמה בקשר לפרס ו/או למימושו.

ה.     הוראות שונות

 1. הפעילות מאורגנת על ידי החברה ו/או מי מטעמה בלבד.
 2. אימג’ין תהא רשאית להודיע על הפסקת הפעילות, לרבות ביטול הפעילות בכל עת ו/או בכל מקרה שתהיה מניעה על פי דין להמשיך את פעילות הפעילות.
 3. במקרה שהגיע לידי אימג’ין מידע לפיו ההשתתפות בכל אחד משלבי הפעילות כפי שפורטו לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא אימג’ין רשאית להעביר את זכות ההשתתפות למשתתף אחר ו/או לבטל את ההשתתפות ו/או לשלול את זכאותו לפרס.
 4. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ההתנהלות התקינה של הפעילות ו/או ההרשמה לפעילות בכל אופן שהוא ו/או כדי למנוע מילד מלהשתתף בהרשמה ו/או בפעילות, לא תהא למשתתפים ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אימג’ין ו/או מי מטעמה. אימג’ין ו/או מי מטעמה לא ישאו ולא ידרשו לשאת ולא ישפו ולא ידרשו לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתהליך ההרשמה ו/או הפעילות. משתתף ו/או גולש ו/או מתמודד לא יהא רשאי להעלות כלפי אימג’ין ו/או מי מטעמה כל טענה או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות, לרבות הפרסים.
 5. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. אימג’ין ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה מכל מין וסוג ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו בקשר ישיר או עקיף להשתתפותו בפעילות על כל שלביה.
 6. אימג’ין אינה אחראית לכל תקלה ו/או פגם ו/או נזק ו/או אי תקינות ו/או אי התאמה בקשר לפרס/ים והפרסים, טיבם ואיכותם.
 7. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי אימג’ין ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרסים כרוכים בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות ו/או עם הפרס.
 8. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט אימג’ין עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 9. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן שיפלו טעויות בניהול הפעילות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, וכן כי בחירת הזוכה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת את כל המשתתפים.
 10. על אף כל האמור בתקנון זה לעיל, אימג’ין שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול כלהלן – לקצר את תקופת ההרשמה ו/או תקופת הפעילות; לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההרשמה ו/או את תנאי ההשתתפות בפעילות ו/או את שלבי ההרשמה ו/או הפעילות ו/או את שלבי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ולבטל את ההרשמה ו/או הפעילות בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל גולש ו/או משתתף בפעילות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.
 11. עובדי החברה אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ”ל. לעניין סעיף זה, “בני משפחה” – אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.
 12. לבירורים ושאלות ניתן לפנות ל – ________________
 13.  

 

עידן 2000
מס’ עיר/שם הסניף כתובת
1 באר שבע מרכז ביג באר שבע, דרך חברון 21
2 בארות יצחק מתחם מבנה
3 בית שמש מתחם ביג, יגאל אלון 1 בית שמש
4 דימונה בית שיא 15 דימונה
5 חדרה מתחם ניצבא, צה”ל 35 חדרה
6 טבריה מרכז ביג צומת פוריה , המברג 1 טבריה
7 יקנעם מרכז ביג, שד’ רבין 1
8 מודיעין המלכות 12 , מרכז ישפרו סנטר, מודיעין
9 נתיבות בעלי המלאכה 4 נתיבות, מול הגלובוס סנטר
10 נתניה מתחם פולג, רוגובין סנטר, המחקר 2
11 עפולה רחוב השוק 4 ,עפולה
12 פרדס חנה מרכז ביג, תדהר 1 פרדס חנה
13 קסטינה מרכז ביג צומת קסטינה, אזור תעשיה באר טוביה
14 קריות )חיפה( מרכז ביג קריות שדרות ההסתדרות 248 חיפה
15 קריית גת מרכז ביג קריית גת, דרך הדרום 3 קרית גת
16 ראשון לציון מתחם חונים קונים, לישנסקי 9
17 רחובות הר הצופים 33 ,רחובות
18 נהריה מרכז ביג רגבה, מושב רגבה
19 אשדוד דרך אריאל שרון 1 ,ביג פאשן, אשדוד
20 כרמיאל מעלה כמון 2 , ביג כרמיאל
21 אשקלון מחל 1 , שכונת אפרידר, מתחם דוידי סנטר
22 שדרות מתחם מול 7 ,דרך מנחם בגין שדרות
23 יבנה דוגית 16 ,יבנה, מתחם רוגובין סנטר
24 נשר מתחם רמי לוי, דרך בר יהודה 96 ,נשר
25 אילת עין החתול 3 ,אילת ת.ד. 671 ,אילת
26 כפר סבא המנופים 10 ,כפר סבא
27 אשקלון מבקיעים מתחם גלובוס סנטר, אשקלון
28 קרית שמונה מתחם ביג, קרית שמונה, אזור תעשייה דרומי
29 ראש העין רח’ הזית 8 ,א.תעשיה לב הארץ
30 מעלות האלוף עוזי נרקיס 9 מעלות
31 קרית מוצקין שד’ ירושלים 3 ,קרית מוצקין, מתחם כורדני
32 ירוחם עמוס הנביא 42 ,ירוחם
33 ערד הקנאים 27 ,קניון ערד
34 גבעת שמואל מנחם בגין 38 ,גבעת שמואל
35 משרדי הרשת הכשרת הישוב 23 ,ראשון לציון 7565232
כפר השעשועים – החדש
מס’ סניף שם הסניף כתובת
1 בת ים ניסנמבאום 33 ,קניון בת ימון
2 דבוריה
3 חדרה מתחם חוף וילג’
4 חולון הפלד 7 ,מתחם מסחרי מבנה חולון
5 יהוד ביג יהוד- אלטלף 4
6 כפר כנא כביש ראשי
7 להבים שדרות רימון 1
8 עוספיה כביש ראשי ליד בנק הפועלים
9 ערד שמיר 11 מתחם צים סנטר
10 ראש פינה מתחם שופינה
11 ראשל”צ יסוד המעלה 5
12 רמת ישי האקליפטוס 3,קניון סטריט מול
13 רמלוד הצופית 41
14 רמלה -עזריאלי קניון עזריאלי
15 ת”א -רמת
החייל
הברזל 19
16 מבשרת ציון היצירה אולם 112
17 אגריפס-
ירושלים
רח’ אגריפס 40

 

בהצלחה,

אימג’ין מדיה קידס בע”מ  

הכי חם

 • עונה רביעית לצפוף!
  עונה רביעית לצפוף!
 • הקופסא 3 עם לאון ויואב – נכנסים לבידוד!
  הקופסא 3 עם לאון ויואב – נכנסים לבידוד!
 • לגו נינג’גו בסדרה חדשה בערוץ זום!
  לגו נינג’גו בסדרה חדשה בערוץ זום!
 • המהדורה הצעירה בכל יום בערוץ זום!
  המהדורה הצעירה בכל יום בערוץ זום!