top of page

רוצים להיות ניצבים בסדרה "מתוקים"?

תקנון לפעילות ניצבים שמתקיימת כעת בעמודי ערוץ ZOOM ברשתות החברתיות (פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק ויוטיוב)

 

תקנון פעילות  – השתתפות כניצבים בפרקי הסדרה "מתוקים" בערוץ ZOOM

1. כללי                                          

1.1 לקראת צילומי התוכנית "מתוקים" שתשודר בערוץ ZOOM (להלן: "התוכנית" או "הסדרה"), מפיקת התוכנית, סטוריז ב.ס בע"מ ("המפיקה") מקיימת פעילות שהמשתתפים בה יוכלו לשמש כניצבים בסדרה, והכל בהתאם לאמור בתקנון זה (להלן: "הפעילות").

1.2 מטרת תקנון זה הינה לפרט את תנאי הפעילות, כללי ההשתתפות ואופן בחירת הניצבים.

1.3 יובהר כי המפיקה רשאית לבטל את הפעילות או לשנות את התקנון, לרבות את תנאי ההשתתפות, מספר הניצבים שישתתפו, אופן בחירתם וכיוצא באלה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה כזה, לא תישמע כל טענה בנושא, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין.

1.4 המפיקה תהיה  רשאית להגביל או להתנות את הזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

2. ההשתתפות

2.1 הפעילות תתקיים החל מיום 02.03.23 בשעה 12:00 ועד יום 08.03.23 בשעה 12:00

2.2 הפעילות תתקיים במספר פלטפורמות: בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב וטיקטוק. המפיקה תקרא לפעילות במסגרת פוסט שיעלה בפלטפורמות האמורות.

2.3 הפעילות מיועדת לנערים ונערות בגילאי 15-18.

2.4 המפיקה תקרא לגולשים שמעוניינים להשתתף כניצבים ועונים על ההגדרה המפורטת בסעיף 2.3 לעיל, לתייג בתגובה לפוסט חבר או חברה שאיתו הם מעוניינים להשתתף כניצבים, וכן לשלוח למייל metukim.zoom1@gmail.com  את הפרטים הבאים (כל משתתף לגבי עצמו, ולגבי החבר.ה אותו.ה תייג.ה): תמונה עדכנית, גיל מדויק, שם מלא וטלפון של ההורים.

2.8   השתתפות בפעילות מהווה אישור והסכמה לכל האמור בתקנון זה והתחייבות לכבדו.

2.9   השתתפות מותרת לגילאים 15 ומעלה. ההשתתפות בסידרה מותנית באישור הורים או האפוטרופוס החוקי לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

2.10  עובדי המפיקה וכן מפיקת ערוץ ZOOM ובני משפחותיהם (קירבה ראשונה), ולרבות נותני שירות אינם רשאים להשתתף בפעילות.

 

3. בחירת הניצבים

3.1   לאחר קבלת כל המיילים, ייבחרו כ-50 זוגות ניצבים, על ידי וועדה ייחודית שתורכב מנציגי המפיקה ויוצרי הסדרה, והכל בהתאם לצרכי ההפקה ובכפוף לתקנון זה.

3.2   לא תהיה זכות ערעור על החלטות הועדה.

3.3   מספר הניצבים עשוי להשתנות בהתאם להחלטת הוועדה.

 

4. השתתפות כניצבים בסדרה

4.1   המשתתפים שייבחרו, כאמור בסעיף 3 לעיל, יזכו להשתתף כניצבים בסצנות בסדרה לפי החלטת הפקת הסדרה, בימי צילום שייערכו במהלך חופשת הפסח בין הימים 2-4.4.2023. ההשתתפות הינה ללא תמורה וההגעה לסט הצילומים הינה באחריות הניצב. המפיקה תישא בעלויות נסיעה בתחבורה ציבורית אל מקום הצילומים וממנו.

4.2   למען הסר ספק, משתתף לא יוכל להעביר את זכות ההשתתפות כניצב לאף אדם אחר.

 

5. שונות

5.1   אין בתקנון זה בכדי להטיל על המפיקה כל חובה לפעול בכל דרך הנוגעת לפעילות.

5.2   הניצבים יחתמו על כל הסכם ו/או אישור השתתפות ו/או מסמך אחר כפי שידרשו על ידי המפיקה ויעמדו בכל דרישה של המפיקה בנושא.

5.3   למען הסר ספק, השתתפות כניצב מותנית בחתימה על מסמך כאמור בסעיף 5.2 לעיל, ומשתתף שיסרב לחתום על אישור ההשתתפות ו/או יסרב לכל דרישה אחרת של המפיקה, ו/או תימנע השתתפותו כניצב בהפקה מכל סיבה אחרת, לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי המפיקה (ובכלל זה לא יהיה זכאי לפרס אחר)

5.4   בהשתתפותם בפעילות, המשתתפים מאשרים את תנאיה ומוותרים על כל טענה כנגד המפיקה, לרבות טענה שעניינה זכאות לתמורה בגין ההשתתפות כניצבים.

bottom of page