top of page

תקנון פעילות "ברבי"

א.כללי

 1. 1.  כללי תקנון זה נועדו להסדיר את הכללים על-פיהם תנוהל פעילות " ברבי" הנערכת על-ידי חברת אימג'ין מדיה קידס בע"מ (להלן: "אימג'ין" או "החברה") במסגרת טאב הקהילה ביוטיוב של ערוץ ZOOM (להלן: "דף הפעילות" ו"הפעילות").

 2. ההשתתפות בפעילות מעידה ומבטאת את הסכמתך לתנאים אלה ולפיכך הנך מתבקש לקרוא את כל הוראות תקנון זה בעיון.

 3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לבנים ובנות כאחד.

 4.  

 5. ב.תנאי השתתפות בתחרות

 6. מובהר כי במידה ויידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות להשתתפות בפעילות ו/או בשלב כלשהו מהפעילות ו/או למימוש הזכייה על ידי הזוכה/ים בפעילות, אישורים אלה ייחשבו כתנאים נוספים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה.

 7. המשתתפים בפעילות מאשרים כי קראו, הבינו ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את אימג'ין ו/או מי מעובדיה ו/או  מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות ו/או לכל שלב משלבי הפעילות, כולל שלבי המיון ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל. מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו, והמשתתף בפעילות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את אימג'ין ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או הזכייה בו ו/או מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו במקרה של טעות או תקלה.

 8. במקרה שאחד מתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה לא יקוימו ו/או שיגיע לאימג'ין מידע לפיו ההרשמה לפעילות נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין, אימג'ין ו/או מי מטעמה תהיה רשאית להעביר את זכות ההשתתפות למשתתף אחר ו/או לבטל את ההשתתפות.

 9.  

 10. ג.תיאור הפעילות

 11. הפעילות תחל ביום חמישי 16.3.23  ותסתיים ביום 14.4.23 (להלן: "תקופת הפעילות"). אימג'ין תהיה רשאית לשנות/להאריך/לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה וצרכיה.

 12. במהלך תקופת הפעילות, יוזמנו המשתתפים להיכנס לדף הפעילות, לקרוא את התקנון ולענות על שאלות בנושא "ברבי".

 13. לחברה שמורה הזכות לשנות את כללי הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 14.  

 15. ד. בחירת המשתתפים הזוכים

 16. בתום תקופת הפעילות יזכו חמישה (5) משתתפים שונים בפרס. הזוכים ייבחרו כך: בתום תקופת הפעילות ייבדקו כל התשובות בתגובות לפוסטים של השאלות. מתוך כלל ההתגובות יאותרו 5 המשתתפים שענו באופן הכי יצירתי. הזוכים ייבחרו ע"י נציגי החברה.

 17. ההודעה לזוכים תימסר להם באמצעות פניה של החברה במייל/אינסטגרם/יוטיוב או בכל דרך שתבחר החברה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

 18. ככל שאימג'ין לא תצליח ליצור קשר עם משתתף נבחר בשל כך שפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו אינם מדויקים או אינם ברורים דיים, או מכל סיבה אחרת, היא תהיה רשאית להעביר את הפרס למשתתף הבא אחריו על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמי מהמשתתפים תהיה כל טענה בקשר לכך.

 19.  

 20. ה.הפרסים

 21. 5 זוכים יקבלו בובות ברבי (להלן: "הפרסים").

 22. החברה תשלח את הפרסים, באמצעות רשות הדואר, אל הכתובת שמסרו הזוכים, במסגרת ההרשמה למבצע. בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת הפרסים. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי איתורו בכתובת שמסר ו/ או מכל סיבה אחרת. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת משלוח כפי שנמסרה על ידי המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל

 23. מובהר, כי הפרסים לא ניתנים לשינוי, החלפה או המרה. אימג'ין שומרת לעצמה את הזכות במהלך תקופת הפעילות להחליף כל פרס בפרס שווה ערך או בעל ערך דומה אחר.

 24. היה ומכל סיבה שהיא לא יוכל זוכה לממש את הפרס ייבחר במקומו ע"י אימג'ין משתתף אחר, הבא בתור לזכייה עפ"י תנאי הזכייה המוגדרים בתקנון זה.

 25. מובהר, כי אימג'ין אינה אחראית כלפי הזוכים למימוש הפרס ו/או לתנאים בהם יסופק הפרס, וכן לאיכותו ו/או כל פגם, תקלה, קלקול או אי התאמה בקשר לפרס ו/או למימושו.

 26. מובהר כי עובדת זכייתו של משתתף בפרס במסגרת המבצע עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה ובעיתונות. בעצם ההשתתפות במבצע מסכימים המשתתפים שיפורסמו שמם, צילומם ותמונותיהם במסגרת פרסום כאמור, ללא הודעה נוספת על כך.

 27. במקרה שהגיע לידי אימג'ין מידע לפיו זכייה בפרס נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא אימג'ין רשאית שלא למסור את הפרס למשתתף כאמור ו/או לדרוש את הפרס חזרה ממי שזכה בו בנסיבות כאמור.

 28.  

 29. ו.הוראות שונות

 30. הפעילות מאורגנת על ידי החברה ו/או מי מטעמה בלבד.

 31. אימג'ין תהא רשאית להודיע על הפסקת תהליך ההרשמה ו/או על ביטולו, לרבות ביטול הפעילות בכל עת ו/או בכל מקרה שתהיה מניעה על פי דין להמשיך את פעילות הפעילות.

 32. במקרה שהגיע לידי אימג'ין מידע לפיו ההשתתפות בכל אחד משלבי הפעילות כפי שפורטו לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא אימג'ין רשאית להעביר את זכות ההשתתפות למשתתף אחר ו/או לבטל את ההשתתפות ו/או לשלול את זכאותו לפרס.

 33. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או  ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ההתנהלות התקינה של הפעילות ו/או ההרשמה לפעילות בכל אופן שהוא ו/או כדי למנוע מילד מלהשתתף בהרשמה ו/או בפעילות, לא תהא למשתתפים ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אימג'ין ו/או מי מטעמה. אימג'ין ו/או מי מטעמה לא ישאו ולא ידרשו לשאת ולא ישפו ולא ידרשו לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתהליך ההרשמה ו/או הפעילות. משתתף ו/או גולש ו/או מתמודד לא יהא רשאי להעלות כלפי אימג'ין ו/או מי מטעמה כל טענה או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות, לרבות הפרסים.

 34. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. אימג'ין ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה מכל מין וסוג ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו בקשר ישיר או עקיף להשתתפותו בפעילות על כל שלביה.

 35. אימג'ין אינה אחראית לכל תקלה ו/או פגם ו/או נזק ו/או אי תקינות ו/או אי התאמה בקשר לפרס/ים והפרסים, טיבם ואיכותם.

 36. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי אימג'ין ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרסים כרוכים בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות ו/או עם הפרס.

 37. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט אימג'ין עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

 38. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן שיפלו טעויות בניהול הפעילות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, וכן כי בחירת הזוכה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת את כל המשתתפים.

 39. על אף כל האמור בתקנון זה לעיל, אימג'ין שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול כלהלן - לקצר את תקופת ההרשמה ו/או תקופת הפעילות; לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההרשמה ו/או את תנאי ההשתתפות בפעילות ו/או את שלבי ההרשמה ו/או הפעילות ו/או את שלבי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ולבטל את ההרשמה ו/או הפעילות בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל גולש ו/או משתתף בפעילות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.

 40.   

 41. בהצלחה

 42. אימג'ין מדיה קידס בע"מ  

רוצים להיות ניצבים בסדרה "מתוקים"?

bottom of page